langdurigezorg

Zorg anders

Zorg en de burgerlijke gemeenten 

Gemeenten kregen er belangrijke taken in het sociale domein bij en de bestaande taken werden uitgebreid. Ze zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor:

a. jeugdzorg

b. werk en inkomen (hulp bij het vinden van werk of een uitkering verstrekken)

c. zorg aan langdurig zieken en ouderen

Een deel van deze taken hadden zij al, een deel namen zij per 1 januari 2015 over van de Rijksoverheid. Dit wordt 'decentralisatie' of 'transitie' van deze vormen van  zorg genoemd.

Vanuit de gemeente biedt één persoon ondersteuning en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. Deze persoon doet dat op basis van één  plan voor het hele huishouden. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren, zo is de gedachte.

Gemeenten staan voor de opdracht de nieuwe taken goed uit te voeren. Zij kunnen daarvoor met elkaar samenwerken of op dit terrein fuseren. Het Rijk biedt hen beleidsvrijheid om hun nieuwe taken uit te voeren. Wel is er duidelijk sprake van bezuiniging.

In de sub-categorieën vindt u informatie op het terrein van WMO, Jeugdzorg, Participatiewetgeving en Ouderenzorg.

Veel recente informatie over het sociale domein, met links naar relevante sites, staat onder Factsheets / Docu-alert.

Interessante sites van de Rijksoverheid over de veranderingen in de zorg:

www.invoeringwmo.nl        https://www.hoeverandertmijnzorg.nl

   

Wat is er veranderd voor mensen die in 2014 gebruik maakten van zorg uit de AWBZ of de Wmo?

 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ zijn overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet. Als u in 2014 al AWBZ-zorg ontvingt, dan is er voor u een overgangsregeling. De Tweede Kamer heeft deze voorstellen goedgekeurd. De Eerste Kamer heeft op 8 juli 2014 ingestemd met de Wmo 2015. De veranderingen zijn op 1 januari 2015 ingegaan.

 Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor u?

 

Kreeg u in 2014 zorg uit de AWBZ of Wmo? Dan kunt u te maken krijgen met veranderingen. Wat er voor u verandert, hangt af van uw situatie: 

 • U woont in een zorginstelling
  U houdt in de nieuwe plannen het recht op verblijf in een instelling. Meestal is dat uw eigen zorginstelling. Maar het kan gebeuren dat uw instelling sluit of wordt verbouwd. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn. Of omdat de bouwkundige staat niet goed is. Dan verhuist u naar een andere zorginstelling.
 • U ontving thuis zorg vanuit de AWBZ
  De AWBZ is per 1 januari 2015 vervallen. Sommige vormen van ondersteuning die onder de AWBZ vielen, zijn overgegaan naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Gemeenten bieden zo veel mogelijk maatwerk. Ze kijken naar uw behoefte en uw eigen mogelijkheden. Kreeg u in 2014 verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ? Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar. 
 • U ontving ondersteuning vanuit de Wmo
  Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning op basis van de huidige Wmo. Met de Wmo 2015 kregen gemeenten meer en andere verantwoordelijkheden. Het kan zijn dat uw gemeente u in 2014 ondersteuning bood vanuit de Wmo. Door de invoering van de Wmo 2015 zal uw gemeente deze ondersteuning anders gaan organiseren. Dit kan ook gevolgen hebben voor u. Is dit het geval, dan zal uw gemeente contact met u opnemen. U krijgt dan een gesprek waarin de gemeente met u bespreekt hoe u het beste kan worden ondersteund. Beslist uw gemeente na het gesprek dat uw ondersteuning wijzigt? Dan zal uw gemeente een redelijke periode aanhouden voordat deze wijzigingen voor u ingaan. 
 • U heeft een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente op grond van de Wmo
  Net als onder de 'oude' wetgeving kunnen mensen onder voorwaarden kiezen voor een pgb in plaats van zorg in natura. Wel verandert door de nieuwe wetgeving de wijze van uitbetaling. Ook zijn de voorwaarden voor toekenning van een pgb aangepast. Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of iemand in staat is om de aan het pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente toetst de aanvraag hierop. Het pgb wordt niet rechtstreeks overgemaakt op de rekening van de cliënt. De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de betalingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. 
 • Als u in de toekomst zorg nodig heeft
  Het beleid van het kabinet is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Vanaf 2015 bekijken gemeenten wat daarvoor nodig is, zoals hulp van het eigen sociale netwerk en eventueel gepaste ondersteuning uit de Wmo 2015. Heeft u geneeskundige zorg nodig? De zorgverzekeraar betaalt de verpleging en verzorging. Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het CIZ voor zorg met verblijf in een zorginstelling. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook. Maar alleen als de zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

 Zie ook de brochure: Ik krijg nu AWBZ-zorg; wat krijg ik in 2015?  onder Zorg / Factsheets.