Bartiméus
Driebergsestraatweg 44, 3941 XZ Doornlogo bartimeus
telefoon: 088 – 88 99 888
fax: 0343-5139996
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.bartimeus.nl
 
Grondslag: Protestant Christelijk.

Doelstelling: Ondersteuning aan blinden en slechtzienden. Bartiméus wil de kwaliteit van leven voor slechtziende en blinde mensen verbeteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht. Hoe dat gebeurt, bepaalt de cliënt zelf. Hij voert de regie over zijn leven en maakt daarin zijn eigen keuzes.
Bartiméus ontwikkelt continu nieuwe diensten op het gebied van leren, wonen, werken en vrije tijd, en ondersteunt de cliënt op maat in zijn eigen omgeving.

Werkgebied: Nederland


Stichting Bonisa zendingBonisa
Grachtweg 20, 2161 HN Lisse
telefoon: 0252-418269
fax: 0252-425919
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.bonisa.nl
IBAN: NL29RABO0336554613 
  

 

Grondslag: In de statuten van Bonisa Zending is de doelstelling als volgt verwoord: ‘Het bevorderen van de totstandkoming van projecten op zendingsgebied en het verstrekken en stimuleren van interkerkelijke hulpverlening, waar ook ter wereld, alsmede het verspreiden van Gods Woord en Evangelische lectuur ten behoeve van zendingsarbeid op reformatorische grondslag door zendelingen of kerken, waar ook in de wereld (zie statuten Artikel 2: a).
Hoe krijgt de grondslag gestalte in de werkzaamheden? Op basis van het voorgaande maakt het bestuur de volgende keuzes. Bonisa Zending is een organisatie die kerken en gemeenten ondersteunt bij bijbel- en lectuurverspreiding, bouw en uitbreiding van Bijbelscholen, opleiding van evangelisten, opbouw en verbetering van scholen, medische zorg in de bergdorpen, enz. Bonisa zending richt zich in haar activiteiten op Azië, met name op China. Ten aanzien van de steunverlening ligt de nadruk op projectmatig.

Doelstelling: Bonisa zending wil de missie en visie bereiken door:

 • toerusting en opbouw van kerkelijke gemeenten
 • het ondersteunen van voorgangers, evangelisten en tentenmakers
 • het vertalen en drukken van Bijbels en christelijke lectuur
 • diaconale hulpverlening
 • het ondersteunen van hulpverleningsprojecten gericht op economische ontwikkeling en werkgelegenheid
 • het ondersteunen van hulpverleningsprojecten gericht op verbetering en verbreding van het onderwijs, gezondheids en kinderzorg met name wees- en gehandicapten zorg

Werkgebied: China

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: De Bonisa zending is een interkerkelijke organisatie. Het draagvlak van de stichting is gelegen in de reformatorische gezindte, zoals vertegenwoordigd in het bestuur en comité van aanbeveling, dat gevormd wordt door mensen uit de reformatorische kerken: Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde Gemeenten en Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
College of Raad van Bestuur: Zitting is op persoonlijke titel.
Subsidie: Geen overheidssubsidie.


Stichting De Chinese Vertalers
Voorheen werkzaam onder de naam: Het Chinese Psalmboekteam
 China
adres: Weihoek 15, 4416 PX Kruiningen
postadres: Prinses Julianalaan 8a, 3062 DH Rotterdam
telefoon: 0 1 0 – 4 5 2 6 5 3 2
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN : NL06RABO0174982321

Grondslag: De stichting heeft tot grondslag bij al haar arbeid de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de Drie Formulieren van Enigheid vastgesteld in de Nationale Synode gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien, waarin zij zowel de verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Heilige Schrift vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt.

Doelstelling: De stichting heeft haar contacten in het bijzonder met huisgemeenten van GEREFORMEERDE signatuur. In de eerste plaats wil zij op het geestelijk belang van deze gemeenten al haar werkzaamheden richten. Haar doelstelling is het vertalen, uitgeven en verspreiden van Bijbels gereformeerde literatuur in de Chinese taal waarin het bevindelijke element ook een duidelijke plaats heeft, ten nutte van de huisgemeenten van gereformeerde signatuur. Via lezingen zullen deze gemeenten verder worden onderwezen in de gereformeerde leer. Ook wordt er aan enige van deze predikanten financiële ondersteuning voor hun gezin gegeven. Indien nodig wordt er ook aan behoeftige gemeenteleden van bovengenoemde gemeenten steun verleend.

Activiteiten: De doelstelling van de stichting wordt o.a. vormgegeven door:

 • Het samenstellen van een psalmboek in de Chinese taal, voorzien van muzieknoten en het Chinese cijfersysteem als middel voor het zingen zelf en de begeleiding daarvan in de gemeenten. Dit psalmboek is reeds uitgekomen of zal uitkomen in drie versies: t.w. a) in het eenvoudig Chinees; b) als versie in het traditionele Chinees; c) als versie met vergrote karakters voor de versies a) en b), in het bijzonder voor oudere mensen. Deze psalmboeken zullen regelmatig, afhankelijk van de behoefte, worden herdrukt.
 • Het vertalen van religieuze literatuur tot de geestelijke vorming van predikanten en gemeenteleden.
 • De geestelijke vorming van de predikanten en haar gemeenteleden van bovengenoemde huisgemeenten via te houden lezingen in deze gemeenten. Daartoe wordt een beknopte samenvatting van de gereformeerde leer in het Chinees samengesteld, dat als basis zal dienen tijdens de te houden lezingen in bovengenoemde gemeenten.
 • De materiële ondersteuning van predikanten en eventueel gemeenteleden van de huisgemeenten van gereformeerde signatuur, die in behoeftige omstandigheden verkeren.
 • Ondersteuning van de ouders van schoolkinderen, die deel uit makende van eerdergenoemde gemeenten, om hun kinderen de gelegenheid te geven godsdienstonderwijs te laten volgen.
 • Werkgebied: Het werkgebied betreft in hoofdzaak: China Ook Chinese kerken elders op de wereld worden in de gelegenheid gesteld de materialen van de stichting te mogen gebruiken.

 


 

Stichting China
Kerkewijk 158, 3904 JJ Veenendaal
telefoon: 0318-510320
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.stichtingchina.nl
IBAN: NL02INGB0000320666
 
Grondslag: De Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop gegrond de drie Formulieren van enigheid.

Doelstelling: Hulp verlening aan kerken en christenen in met name China. Het beschikbaar stellen van Bijbels, de diverse reformatorische belijdenisgeschriften en andere reformatorische lectuur. Het verstrekken van hulp bij de uitbouw van het kerkelijk leven.

Werkgebied: China

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gerefermeerde Kerk en de Protestantse Kerken in Nederland.
College of Raad van Bestuur: Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gerefermeerde Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerken in Nederland.
Raad van Toezicht: Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gerefermeerde Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerken in Nederland.
Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gerefermeerde Kerk, Hersteld Hervormde Kerk en de Protestantse Kerken in Nederland.
Subsidie: Geen overheidssubsidie.
Opmerking: De Stichting China onderhoudt, met inachtneming van de grondslag, contacten met in China werkende organisaties.


Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo
Postbus 131, 3850 AC Ermelochrblbieb
telefoon: 0341-565499
fax: 0341-562488
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: www.cbb.nl
IBAN: NL17INGB0000503241
 
Grondslag: De Vereniging CBB staat op de grondslag van Gods Woord naar de uitleg van de drie Formulieren van enigheid.

Doelstelling: Op basis van haar grondslag stelt de Vereniging CBB christelijke lectuur beschikbaar in braille, in grootletter en digitaal voor mensen met een leesbeperking.

Werkgebied: Voornamelijk Nederland en België

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Het bestuur bestaat uit minimaal vijf leden die de doelstelling en de grondslag onderschrijven. Deze leden hebben zitting in het bestuur op persoonlijke titel.
Subsidie: Overheidssubsidie.


 

Dorcas Hulp & OntwikkelinglogoDorcas
Postbus 112, 1619 ZG Andijk
Bedrijvenweg 3, Andijk
telefoon: 0228-595900
e-mail: 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

internet: www.dorcas.nl

 

Grondslag: Dorcas is een interkerkelijke organisatie, gefundeerd op de Bijbel en gericht op het dienen van de Heere Jezus Christus.

Visie: Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen in nood en diepe armoede.

Missie: Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging

Werkgebied: Dorcas heeft bijna 170 projecten in 17 landen, met name in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. In Nederland beheert zij 25 Dorcas Winkels met geschonken tweedehands goederen en kleding, waarvan de opbrengst rechtstreeks naar de projecten gaat. Bij de jaarlijkse Dorcas Voedselactie rond Dankdag zijn ongeveer 8.000 vrijwilligers betrokken.

Financiering:  Voor sommige projecten ontvangt Dorcas overheidssubsidie. Het grootste deel van haar werk wordt gefinancierd door giften van particulieren, bedrijven, fondsen en honderden kerken van alle gezindten.

Samenwerking: Dorcas vormt samen met Tear, Zoa, Red een Kind en Woord en Daad het Christelijk Noodhulpcluster. Tevens is zij lid van Prima, de vereniging van christelijke ontwikkelingsorganisaties en het Christelijk Platform Oost-Europa. In de projectlanden wordt uitsluitend samengewerkt met kerken en christelijke organisaties.

 


Stichting Het Erfdeel
Werkensedijk 45, 4251PR, Werkendam
telefoon: 0183–510658
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
internet: http://www.leevboerderijheterfdeel.nl

Grondslag: Als grondslag wil de stichting zich baseren op Gods onfeilbare Woord en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Vanuit Zijn liefdesgebod in de Bijbel voelen we ons gedreven om in afhankelijkheid en navolging van Christus ons in te zetten voor onze naaste en hen bij te staan tot eer van God. Onze intentie en handelen ligt ten diepste in ‘God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf’

Doelstelling: Stichting Het Erfdeel wil vanuit diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp bieden aan kwetsbare jongeren (18-26 jaar oud) Deze jongeren hebben te maken met gedragsproblemen, problemen op het gebied van identiteit en eenzaamheid, of een instabiele thuissituatie. Zij verdienen een kans om hun leven op de rails te zetten. De hulp voor deze jongeren is schaars in Nederland.
 
Werkgebied: Landelijk.

De in het bestuur/raden vertegenwoordigde kerken:
Bestuur: Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk, Protestantse Kerken in Nederland (Gereformeerde Bond).
Raad van Advies: Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk, Protestantse Kerken in Nederland (Gereformeerde Bond)
Subsidie: De kosten van de Leevboerderij worden deels vergoed door gasten, al dan niet met steun van de diaconieën van de gemeenten waaruit de gasten afkomstig zijn. Daarnaast ontvangt stichting Het Erfdeel bijdragen vanuit kerken, bedrijven, fondsen en particulieren.